Școala Gimnazială Sânmihaiu de Câmpie

Comuna Sânmihaiu de Câmpie face parte integrantă din judeţul Bistrita –Năsăud, fiind aşezată în partea de sud a acestuia, în imediata apropiere a judeţelor Cluj şi Mureş. Faţă de municipiul Bistriţa, reşedinţa judeţului Bistriţa – Năsăud, comuna Sânmihaiu de Câmpie se află la o distanţă de 44 km.

Nivelul de dezvoltare economică al comunităţii are un impact direct asupra principalelor fenomene demografice, influenţând structura şi dinamica populaţiei, care, la rândul ei, influenţează desfăşurarea activităţilor în mediul școlar. Principalele venituri ale comunităţii provind din agricultură( creșterea animalelor și cultura plantelor).

Actualul local de şcoală s-a ridicat în 1910.În 1958 s-au mai construit 4 săli de clasă, din care 2 s-au amenajat ulterior pentru Căminul Cultural. În 1973 au mai fost finalizate încă 4 săli de clasă , iar din anul 2006 localul şcolii a intrat în reparaţii capitale, lucrări finalizate în totalitate în 2012.

Școala funcționează și se dezvoltă prin efortul combinat al structurii de conducere cu personalul școlii,elevi, părinți,reprezentanți ai autorităților locale,aceștia alcătuind comunitatea educațională Sânmihaiu de Câmpie.

Managementul unității de învățământ este asigurat de Consiliul de Administrație și directorul ANA MOLDOVAN.Procesul educațional se desfășoara în două corpuri de clădire:corpul A- unde funcționează clasele primare și gimnaziale, corpul B –unde funcționează grupa mixtă de grădiniță.Începând cu anul școlar 2019-2020 unitatea de învățământ nu mai are structure arondate, toți elevii și preșcolarii își desfășoară activitatea la centru de comună.

Școala dispune de următoarea încadrare a resurselor umane:

  • 2 educatoare
  • 3 învățătoare
  • 10 profesori
  • 2 persoană didactic auxiliar
  • 2 persoane nedidactic-îngrijitori

În anul școlar 2020-2021 sunt aprobate 14,53 norme pentru 127 elevi /preșcolari.Finanțarea dotărilor de infrastructură școlară este asigurată de Consiliul Local Sânmihaiu de Câmpie, astfel încât fiecare sală de clasă este dotată cu videoproiector, conexiune la internet ,iar majoritatea cadrelor didactice au primit laptop de la școală.

Cultura organizaţională este caracterizată printr-un ethos profesional înalt. Valorile dominante sunt:transparență, munca în echipă, respect reciproc, ataşament faţă de copii, respectul pentru profesie, libertate de exprimare, receptivitate la nou.Se întâlnesc şi cazuri de elitism profesional, intelectualism, rutină, conservatorism şi automulţumire, dar sunt izolate şi potenţează prin afirmarea lor pe cele de dinainte.In ceea ce priveşte climatul organizaţiei şcolare pot spune că este un climat deschis, caracterizat prin dinamism şi grad înalt de angajare a membrilor instituţiei şcolare; este un climat stimulativ care oferă satisfacţii, relaţiile dintre cadrele didactice fiind deschise, colegiale, de respect şi sprijin reciproc.

Directorul este un lider care oferă o largă autonomie profesorilor, face aprecieri obiective şi bine argumentate la adresa acestora, îi sprijină în toate demersurile şi evită un control strict birocratic.

Pornind de la misiunea și viziunea școlii, de la rezultatele diagnozei și autoevaluării, ne-am stabilit următoarele ținte în vederea dezvoltării instituţionale a Şcolii Gimnaziale Sânmihaiu de Câmpie, în perioada 20l8-2022:

  1. Implementarea unui curriculum orientat spre viitor, care susține calitatea actului didactic și egalitatea de șanse.
  2. Accesibilitatea curriculumului, serviciilor și programelor pentru diferite grupuri.Promovarea unui mediu educațional deschis.
  3. Crearea /menținerea siguranței fizice și emoționale a elevilor în școală și în afara ei.

Având în vedere direcțiile de dezvoltare propuse, unitatea de învățământ promovează următoarele servicii educaționale în domeniul:

Formal-discipline opționale alese de elevi,pregătire suplimentară pentru examenul de Evaluare Națională,educație remedială pentru elevii cu dificultății de învățare, predare/învățare diferențiată și centrată pe elev,profesorii promovează obiectivitate în evaluare și colaborează pentru asigurarea progresului individual al fiecărui copil.

Non formal-implicarea elevilor în proiecte/concursuri județene și naționale,susținerea și încurajarea inițiativelor/proiectelor elevilor,implementarea de proiecte educaționale locale pliate pe nevoile elevilor și ale comunității,acceptăm recomandările părinților și le transformăm în oportunități.

Rezultatele obținute la examenul de Evaluare Națională în ultimii trei ani comparativ cu media județului sunt următoarele:

An școlar 2017-2018
74
Procentul de promovare la nivel de școală
An școlar 2018-2019
54
Procentul de promovare la nivel de școală
An școlar 2019-2020
70
Procentul de promovare la nivel de școală

An școlar 2017-2018
76
Procent de promovare la nivel de județ
An școlar 2018-2019
71
Procent de promovare la nivel de județ
An școlar 2019-2020
77
Procent de promovare la nivel de județ

Evaluarea activității și a impactului,pe care serviciile oferite pentru grupurile țintă, se realizează pe baza unor indicatori de performanță și pe feedback-ul primit de la beneficiari.

DIRECTOR
Prof. ANA MOLDOVAN